1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Naam: FinPlan
Adres: Zeverijnstraat 6, 1216 GK Hilversum
KvK: 86265105

2. PRIVACY

 • FinPlan neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken.
 • Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft aan waarom wij deze verzamelen.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is FinPlan in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN

Wij maken onderscheid in de persoonsgegevens die wij verwerken naar type contact. Per type contact verwerken wij de volgende gegevens (zodra u informatie verstrekt aan FinPlan ten behoeve van de advisering of dienstverlening van FinPlan, dan valt de verwerking daarvan onder de algemene voorwaarden van de AFM) :

3.1 Zakelijke klanten

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Bedrijfs-/verenigingsnaam, vestigings- en postadres, postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens zoals IBAN nummer en afgegeven automatische incasso ten behoeve van facturatie

3.2 Particulieren

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (zie artikel 7 wanneer dit van toepassing is)

3.3 Websitebezoekers

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

4. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via peter@devrolijkeboekhouder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5. WAAROM EN HOE LANG

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze overeengekomen dienstverlening met u uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als u zich daarvoor heeft aangemeld (zie tevens artikel 7);
 • Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

FinPlan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel wat wettelijk is bepaald.

FinPlan neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FinPlan) tussen zit.

6. DELEN VAN GEGEVENS

 • FinPlan verkoopt of deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Bij het gebruik hiervan verzamelen de beheerders van die diensten uw gegevens.
 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
 • FinPlan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. MARKETINGACTIVITEITEN

 • Klanten ontvangen onze nieuwsbrief met daarin marketingacties maar ook om de klant te voorzien van belangrijke informatie over de door ons uit te voeren werkzaamheden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid zich af te melden voor deze mailings door een link in elke nieuwsbrief.
 • Via onze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
 • Voor de nieuwsbrief wordt tijdens het aanmeldproces wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘double opt-in’ wat inhoudt, dat na aanmelding via het formulier, er eerst nog via de mail actief toestemming gegeven moet worden om op de maillijst te komen.Na aanmelding voor de nieuwsbrief kunt u zich te allen tijde weer afmelden door de link in elke nieuwsbrief.

8. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Cookies
Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Er zijn verschillende cookies, waarbij een paar noodzakelijk zijn om de site te laten werken. Bij het bezoeken van onze website kunt u aangeven welke cookies geplaatst mogen worden. Indien u kiest voor het niet plaatsen van bepaalde cookies, dan is het mogelijk dat de site niet optimaal werkt en dat voorkeuren niet bewaard blijven.

U heeft op elk moment de mogelijkheid deze cookie-toestemming weer in te trekken door te klikken op de cookiebanner die in beeld blijft staan. 

Verwijderen cookies
Eenmaal geplaatste cookies op uw PC, tablet of mobiel kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

9. DISCLAIMER

De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. FinPlan kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. FinPlan wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. FinPlan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan FinPlan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan. FinPlan behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

10. INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FinPlan en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar peter@devrolijkeboekhouder.nl. Bij zo’n verzoek kan het zijn dat wij enige vorm van identificatie vragen zodat wij er zeker van kunnen zijn, dat wij de wijzigingen bij de juiste persoon doorvoeren. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen.

11. KLACHTEN

FinPlan wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

12. GEGEVENSBEVEILIGING

FinPlan neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via peter@devrolijkeboekhouder.nl.

13. WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen, waaronder ook wettelijke wijzigingen, wordt deze privacyverklaring regelmatig bijgewerkt. Een aanpassing van deze verklaring wordt zoveel als mogelijk bij iedereen bekend gemaakt, via uw contactgegevens die bij FinPlan bekend zijn. Ook wordt geadviseerd zelf regelmatig de privacyverklaring te bekijken en door te lezen om te kunnen bepalen of u zich nog kunt vinden in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De meest recente versie van de verklaring prevaleert boven eerdere versies.

Hilversum, 21 maart 2024